OM FAUN OG ZINZINO

Faun pharma er en seriøs og pålitelig produsent av kosttilskudd i form av tabletter, harde kapsler og olje på flaske. Vi er en ren kontraktsprodusent, og har ikke egne merkevarer.

Faun Pharma AS har en historie fra tilbake i 2001 hvor gründerne startet med kontraktproduksjon av kosttilskudd. Etter hvert utvidet man med sportsernæring og kosmetikk. «Pharma» i navnet ble valgt ut fra en ambisjon om å produsere legemidler, men dette ble aldri realisert.

Faun eies fra 2014 av Zinzino AB, et globalt direktesalgsselskap. Siden overtagelsen har det blitt nedlagt et stort arbeid med modernisering og generell standardheving på alle områder. Dette arbeidet her gitt svært gode resultater og Faun fremstår i dag som en effektiv og pålitelig produsent med fornøyde kunder, kompetente medarbeidere, stor stolthet, betydelig vekst og god økonomi. 

 

KULTURELT RAMMEVERK

Vår visjon

"Sammen skaper vi fremtiden"

 

​Vi skal alltid søke innovasjon og kontinuerlig forbedring, aldri gå på akkord med kvalitet og alltid holde våre løfter.

 

Slik kan vi gjøre en forskjell

Vår misjon

​"Faun skal være et ledende selskap innen bærekraftig produksjon av naturlig kosttilskudd"

 • Ledende – Vi tilfører våre kunder merverdi i form av nyskapning og høy leveringspresisjon av helsemessig trygge produkter

 • Bærekraftig– Vi legger til rette for ansvarlig produksjon der vi utnytter våre ressurser med klokskap, og arbeider kontinuerlig for å redusere vårt miljøavtrykk

 • Naturlig– Vi tilstreber å tilby kosttilskudd med naturlig fremstilte aktive råvarer og tilsetningsstoffer fra plante-, dyre- og mineralriket

Våre verdier

Vi samabeider

 • Vi deler informasjon og kommuniserer åpent

 • Vi finner løsninger sammen med kundene våre

 • Vi respekterer hverandre og gjør hverandre gode

Vi er ansvarlige  

 • Vi jobber hardt og systematisk for å møte kundens behov og nå våre mål

 • Vi søker lønnsom, stabil og langsiktig drift

 • Vi følger lover og forskrifter

Vi lærer

 • Vi søker ny kunnskap og kontinuerlig forbedring

 • Vi verdsetter og deler kompetanse

 • Vi lar oss inspirere, tør å teste ut nye ideer og feirer nye produkter

 

ARBEIDSTID & TIDSBANKEN

Arbeidstid

På Faun opererer vi med en skiftordning på to skift. Alle operatører må være innstilt på å arbeide dag- og kveldsskift. Det skal kunngjøres en arbeidsplan i så god tid som mulig. Faun sin produksjonsplan gjennomgås minst 4 ganger i året og arbeidsplanen bør ha samme tidshorisont. Lovens minimum på 2 uker skal selvfølgelig overholdes, jf. Arbeidsmiljøloven §10-3. Arbeidstiden følger gjeldene lovgivning, dispensasjoner og avtaler.

Dagskift

Den ordinære effektive arbeidstid er 37 ½ time pr uke. Den daglige arbeidstid er 08:00-16:00.

Kveldsskift

Den ordinære ukentlige arbeidstid er 33,75 timer pr uke. Arbeidstiden for kveldsskift er 15:45-22:30.

Kontorfunksjonærer

Den ordinære effektive arbeidstid er 37 ½ time pr uke. Den daglige arbeidstid er 08:00-16:00.

Overtid

Overtidsarbeid på Faun har basert seg på frivillighet og skal fortsette med det, i den grad det er mulig. Det er vedtatt egen protokoll for overtidsgrenser på Faun om utvidede overtidsgrenser i bedriften i samsvar med arbeidsmiljøloven §10-6 (5). Det betyr at ansatte kan ha:

 • Inntil 20 timer i løpet av sju dager,

 • Inntil 50 timer i fire sammenhengende uker,

 • Inntil 300 timer innenfor en periode på 52 uker.

Overtidsarbeid ut over grensene i arbeidsmiljøloven skal alltid være basert på frivillighet.

Overtidsarbeid skal avklares senest kl. 14:00 samme dag. Bedriften sørger da for overtidsmat, jf. Overenskomst 106 §6 (6.6).

Tidsbanken

Tidsbanken danner grunnlag for beregning av arbeidstimer og lønn. Det er derfor viktig at ansatte stempler seg inn ved arbeidsdagens start og ut etter endt arbeidsdag. Det er ditt ansvar å huske på å stemple deg inn og ut. Har du spørsmål eller problemer rundt bruken av tidsbanken tar du kontakt med Kjetil. 

Overtid

 • Overtid gjelder fra første hele arbeidede time, jf. Arbeidsmiljøloven §10-4 (1). Hvis det arbeides mindre enn én time overtid regnes tiden som plusstid

 • Overtid etter første hele time kan tas ut som timelønn med 50% overtidstillegg, jf. Overenskomst §6.3.

 • Overtid etter første hele time kan tas ut som plusstid med 50% overtidstillegg, jf. Arbeidsmiljøloven §10-6 (12).

 • Om arbeidstaker har minustid vil overtid automatisk telle som plusstid med 50% overtidstillegg frem til timesaldoen har nådd null.

Kvoter for pluss- og minustimer

 • Arbeidstaker kan maksimalt ha 15 timer minustid ved månedsskifte. Alt over dette vil bli trukket i lønn.

 • Arbeidstaker kan maksimalt ha 37.5 timer plusstid ved månedsskifte. All plusstid kan tas ut i avspasering etter avtale med nærmeste leder.

 • Det kan avtales høyere kvoter og ordninger dersom partene ønsker det. Dette må avtales i særskilte tilfeller.

 

LUNSJ OG PAUSER

Faun har kantine som serverer mat mot et lite trekk i lønn. Man kan velge selv om man ønsker dette. Det trekkes 350,- fra lønn per måned for kantinemat. Denne summen kan øke i tråd med konsumprisindeksen fra år til år.

Blanding og komprimering

Ansatte på blanding og komprimering har medregnet arbeidspauser fra 09:30-09:45 og 13:30-13:45. Spisepause på 30 minutter mellom 11:15-11:45 regnes ikke som arbeidstid.

Pakking

Ansatte på pakking og lager har medregnet arbeidspauser fra 09:45-10:00 og 13:45-14:00. Spisepause på 30 minutter mellom 11:45-12:15 regnes ikke som arbeidstid.

Kontorfunksjonærer

Kontorfunksjonærer har spisepause på 30 minutter mellom 11:15-11:45 og regnes ikke som arbeidstid.

Pauser

 

LØNNSSYSTEM, UTBETALING & PENSJON

Lønnssystem

Faun er bundet i sine lønnsbestemmelser av overenskomsten 106 som inkluderer sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Lønnsforhandlinger hvert år, og det er arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri/NHO og arbeidstakerorganisasjonen Industri-Energi/LO som forhandler frem det sentrale lønnsoppgjøret. Etter dette forhandler Faun Pharma og Faunklubben om en lokal lønnsavtale.

Utbetaling og skatt

Lønnsutbetaling skjer siste dag hver måned. Husk å gi oppdatering ved endring av kontonummer så du får utbetalt lønn til riktig tid og konto. Kjetil er kontaktperson.

Skatteopplysninger vil bli hentet elektronisk for alle medarbeidere.

 Tillegg

Faun forholder seg til de enhver gjeldende sentrale tilleggene i overenskomsten. Det er på Faun også inngått lokale avtaler utover bestemmelsene i tariffavtalen, jf. Overenskomst 106 §4 (4.4)

Ansiennitetstillegg

ansiennitetstilleg.PNG
ansiennitetstilleg sentralt.PNG

Skifttillegg

Det er avtalt følgende tillegg for arbeid på kveldsskift:

Pr. time for operatør: 50 kr

Pr. time for skiftansavarlig: 100 kr

Tillegg for fagbrev

Kr 11,00 pr time, jf. Overenskomst §3 (3.1.4)

Kr 4,00 pr time, jf. Lokal avtale 2021

Ulempetillegg

Innføres med 500kr pr. uke hvor arbeidstaker utfører arbeid med batchblanding av «Zinzino Xtend». 

Pensjon

Som ansatt i Faun bli du innmeldt i pensjonsordningen OTP – Obligatorisk Tjenestepensjon, i henhold til de enhver tid gjeldende regler og retningslinjer. Faun dekker kostnaden ved pensjonsordningen og betaler inn 2% av lønnen som pensjonsinnskudd frem til pensjonsalder eller så lenge du jobber i bedriften.

Du kan selv velge hvilken risiko du skal ha for pensjonsordningen din. På Storebrand.no hvor Faun har pensjonsavtale, kan du enkelt velge hvilke type fond du vil sette pensjonssparingen din i. De ulike fondene rangerer mellom å ha lav til høy risiko, og avkastningen følger deretter.

For eksempel kan du endre spareprofilen din til å ta lav risiko, og dermed få en årlig avkastning på 2-3% av pensjonskontoen. Velger du høy risiko tar man større sjanser med pensjonspengene sine, men avkastningen vil bli en del større. Man kan fint kombinere mellom ulike fond ved å f.eks ha 50% av pensjonssparing i lav risiko og 50% i høy risiko.

Ta kontakt med en kundebehandler i Storebrand for konsultasjon og råd for de alternativene som passer deg best.

 

FERIE, FRAVÆR & PERMISJON

Ferie

 Ferien avvikles etter gjeldende ferielov og overenskomsten for kjemisk-teknisk industri (106).

Under finner du de viktigste reglene for ferieavvikling:

 • Arbeidstaker har ferietid på 25 virkedager hvert år, jf. Ferieloven §5 (1).

 • Arbeidstakere over 60 år, eller som fyller 60 år i løpet av året, har krav på 1 uke ekstraferie, jf. Ferieloven §5 (2).

 • Arbeidstaker skal få beskjed om ferdig ferieliste senest 2 måneder før ferien tar til.

 • Arbeidstaker kan kreve 3 uker sammenhengende ferie på sommeren, jf. Ferieloven §7 (1).

 • Arbeidstaker som starter senest 30. september har rett til full ferietid. Starter man etter dette har en rett til 1 uke ferie, jf. Ferieloven §5 (3)

 • Ved permisjon har arbeidstaker rett til å avvikle ferie i løpet av permisjonstiden når han/hun mottar foreldrepenger. Permisjonen forskyves da tilsvarende perioden en har ferie, jf. Ferieloven §9 (2). Hør med leder om mulighet for overføring av ferie til neste ferieår. Dette må avtales skriftlig, og arbeidstaker kan maksimalt overføre 10 feriedager.

 • Endringer av ferieperioden kan skje om bedriften ser at det vil skape uforutsette driftsproblemer, og det ikke kan skaffes en stedfortreder. Det skal på forhånd diskuteres om endring med arbeidstaker, jf. Ferieloven §6 (3).

 

Det henges opp ferielister for høytider og sommerferie så ansatte kan komme med ønsker om når de vil ha ferie. Ferielistene henges opp fra 15. januar, og de ulike feriene skal fastsettes innen:

 • Vinterferie – 1. februar

 • Påskeferie – 1. mars

 • Sommerferie – 1. mai

 • Høstferie – 15. august

Bedriften stenger over påskeuken og romjulen, og disse dagene må avvikles som ferie. Det kan åpnes for å arbeide de normale arbeidsdagene etter avtale med nærmeste leder. For andre relevante datoer:

 • Jul- og nyttårsaften har alle arbeidstakere fri.

 • Dagen før julaften har bedriften halv arbeidsdag, med mindre den faller på en mandag, da er det vanlig arbeidsdag.

 • Bedriften er stengt fredag etter Kristi himmelfart.

 

Feriepenger

Feriepenger tjenes opp i året før ferien tas ut. Retten til feriepenger avhenger av om du har hatt inntekt hos Faun Pharma i opptjeningsåret (året før ferieåret). Feriepengesatsen er på 12,0% (14,3% om du er over 60 år) av opptjent arbeidsinntekt. Slutter du i Faun Pharma utbetales opptjente feriepenger for inneværende år samme med siste ordinære lønnsutbetaling, jf. Ferieloven §11 (3). Det trekkes ordinær inntektsskatt av feriepenger som utbetales i opptjeningsåret.

Fravær

Du skal gi beskjed om fravær via telefon til din nærmeste leder. Å sende SMS er ikke nok.

Fravær fra en arbeidsøkt som strekker seg over et døgnskille, skal regnes som en egenmeldingsdag

Egenmelding

Folketrygdloven sikrer alle ansatte retten til å bruke egenmelding. Det betyr at du kan gi beskjed til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. Du som ansatt har rett til sykepenger ved bruk av egenmelding i den perioden det gjelder, jf. §8-23. For å ha rett til å bruke egenmelding må du ha vært ansatt i minst 2 måneder.

Du kan bruke egenmelding  opptil 3 dager om gangen. Etter dette kan arbeidsgiver kreve legeerklæring.  Du kan bruke opptil 12 egenmeldinger i løpet av ett år.

Ta kontakt med en leder for å få skjema for egenmelding og om du trenger hjelp til å fylle det ut.

Sykefravær

På Faun legger vi stor vekt på at alle skal trives. Med jobben og oppgavene. Og med hverandre.

Er det noe som er problematisk vil vi gjerne løse det så fort som mulig. Alle ledere har beskjed om å ta tak i ting de ser som må løses, med en gang.

Men de kan ikke løse saker de ikke vet om. Derfor skal det være lav terskel for å si i fra eller ta opp ting. Første sted å ta opp en sak er nærmeste leder. Men av og til passer ikke det. Derfor er det fullt mulig å gå til ledere over, tillitsvalgt, verneombud, andre du stoler på.

Blir du syk eller føler du står i fare for å bli syk vil Faun gjerne hjelpe deg. Vi kan koble inn bedriftshelsetjenesten eller andre ressurser og skaffe den hjelpen som trengs. Vi kan også se på ulike tiltaksmuligheter for å unngå langvarig sykemelding.

Permisjon

Foreldrepermisjon

I henhold til folketrygdloven har både mor og far rett til foreldrepenger ved å være yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene før uttaket av foreldrepenger starter. Foreldrepenger – både til mor og far – betales av NAV i henhold til gjeldende regler, og til enhver tid gjeldende inntektsbegrensninger. Ta kontakt med NAV for flere opplysninger.

Korte velferdspermisjoner

Med korte velferdspermisjoner menes permisjoner inntil 1 dags varighet, betalt med ordinær lønn. Arbeidstaker skal holde tiden man trenger borte fra arbeid så kort som mulig.

Følgende gir rett til velferdspermisjon i henhold til overenskomst 106 bilag 7 og lokal avtale:

 1. Arbeidstaker får permisjon ved dødsfall og for deltakelse i begravelse når det gjelder nærmeste familie. Med nærmeste familie siktes de til personer som står i nært slektskapsforhold til arbeidstakeren, så som ektefelle/samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn.

 2. Arbeidstaker får permisjon til å følge barn første gang det begynner i barnehage og første gang det begynner i skolen.

 3. Kvinner som ammer barn har rett til den tid hun av den grunn trenger, og minst en halv time to ganger daglig, eller hun kan kreve arbeidstiden redusert med inntil 1 time pr. dag. Betaling til dette er begrenset til maksimalt 1 time om dagen, og ordningen opphører når barnet fyller 1 år.

 4. Arbeidstaker får permisjon ved deltakelse i egne barns konfirmasjon.

 5. Den tiden det tar for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlege og lege, samt behandling av fysioterapeut og kiropraktor.

 6. Resten av dagen i de tilfeller arbeidstakeren på grunn av sykdom må forlate arbeidsstedet. 

 7. Resten av dagen på grunn av akutte sykdomstilfeller i hjemmet.

 8. Permisjon for ektefelle/samboer når det er nødvendig i forbindelse med fødsel i hjemmet eller ved innleggelse på sykehus.

 9. Ved flytting til ny fast bopel.

 10. Den tiden det tar ved gjennomføring av konferansetime i grunnskole i arbeidstiden.

 11. Den tiden det tar for oppmøte på sesjon.

 12. Permisjon for å ordne visum samt andre nødvendige dokumenter for arbeid.

 
 
 

HMS

Her kommer det mer...

 

BEREDSKAPSPLAN

Her kommer det mer...

 

PERSONOPPLYSNINGER

Faun samler naturlig nok inn informasjon om deg for bruk av personadministrative formål, og for å kunne utføre arbeidsrettslige forpliktelser og rettigheter på en riktig måte. Samtidig er Faun forpliktet til å verne og sikre dine personopplysninger på en trygg måte. 

Opplysninger om ansatte samler i følgende systemer

 • Innelåst personalmapper på papir. Her oppbevares søknad og CV, ansettelseskontrakt, kopi av intern korrespondanse (f.eks. lønnsjusteringer og permisjonssøknader) og evt. dokumentasjon i personalsaker. Tilgang bare for daglig leder og andre nærmeste ledere.

 • Visse opplysninger (personnummer, kontaktinformasjon, lønn og ansettelsesdetaljer,) i elektronisk lønnssystem. Tilgang har bare lønnskontoret og lønnsansvarlig.

 • Tidsregistreringssystem. Det registreres personopplysninger for identifikasjon, tid arbeidet og fravær med årsaker, herunder sykdom, dog ikke diagnose.

 • Opplysninger lagret hos NAV, men med tilgang for bedriften. Elektroniske sykmeldinger og søknad om sykepenger, men ikke diagnose. Tilgang bare for daglig leder og nærmeste leder.

Behandling av opplysninger

 • Opplysningene som oppbevares er kontaktinformasjon, deriblant nærmeste pårørende, og slike som er nødvendige for personalforvaltningen

 • Opplysninger som ikke lenger er relevante makuleres (f.eks. om sykdom som ligger 2-3 år tilbake i tid)

 • Tilgang til opplysninger er strengt kontrollert ut fra behov for opplysningene i forbindelse med utførelse av oppgaver tilknyttet personalforvaltning.

 

ALLMØTER

Vi har allmøte hver fjerde fredag utenom i juli. Der har vi gjennomgang av det viktigste som har skjedd den siste tiden, og vi får en oppdatering på tingenes tilstand i bedriften.

Se mer info om allmøter